Logo

CAU MAES B A’R MAES PEBYLL IEUENCTID OHERWYDD TYWYDD GWAEL

Yn dilyn trafodaethau gyda’n partneriaid allweddol, Cyngor Conwy, Heddlu Gogledd Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru ac eraill, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi bod rhaid gwagio a chau Maes B a’r maes pebyll ieuenctid, er mwyn lles a diogelwch y trigolion.  Penderfynwyd hyn yn sgil rhagolygon y tywydd ar gyfer y dyddiau nesaf.

Mae gan yr Eisteddfod dîm o bobl broffesiynol mewn lle sydd yn rhedeg safle Maes B.  Mae hyn yn cynnwys tîm gofal a llesiant a fydd yn cymryd gofal o’r bobl ifanc tan i’r safle gael ei wagio.

Mae ardal loches eisoes ar gael yn y ganolfan hamdden ger Ysgol Dyffryn Conwy.  Rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio hon os nad oes modd gadael y safle yn syth.  Mae palmant yn rhedeg o Faes B i’r ganolfan.

Os oes gan bobl deulu yn aros yn y maes carafanau neu’n agos at yr Eisteddfod, rydym yn argymell eu bod yn symud atyn nhw. 

Os yw unrhyw berson ifanc yn bwriadu gyrru gartref, mae’n rhaid sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn gyfreithlon iddyn nhw wneud hynny.  Ni ddylai unrhyw un yrru os ydyn nhw dan ddylanwad alcohol, a dylid mynd i un o’r llochesau nes ei fod yn ddiogel i yrru.

Dylai rhieni neu ffrindiau sy’n dymuno casglu’r plant neu bobl ifanc drefnu i wneud hynny o Ganolfan Hamdden Llanrwst.  Mae llefydd parcio ar gael yma, ac mae’n lle diogel i gyfarfod. 

Os yw pobl ifanc wedi teithio i’r Eisteddfod ar y trên, gellir dal bws gwennol o Faes yr Eisteddfod i orsaf Gogledd Llanrwst, neu wasanaeth bws X19 o’r Maes i orsaf drenau Cyffordd Llandudno.  Mae’r Eisteddfod wedi nodi’r amseroedd perthnasol ar wefan Maes B ac ar wefan yr Eisteddfod ei hun.

Mae lles a diogelwch trigolion y maes pebyll a Maes B yn flaenoriaeth i ni, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu ein bod ni’n sicrhau ein bod yn helpu pawb i aros yn ddiogel.

Dylai unrhyw un sy’n poeni am y sefyllfa ffonio swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400.  Dylid cyfeirio unrhyw negeseuon e-bost at gwyb@eisteddfod.org.uk gan fod y cyfrif hwn yn cael ei fonitro’n barhaus.

FAQ

Sut fyddwn ni’n sicrhau diogelwch pobl ifanc yn y maes pebyll?

Mae diogelwch trigolion y maes pebyll yn flaenoriaeth i ni, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn helpu pawb i aros yn ddiogel.

Mae gennym ni dîm o bobl proffesiynol mewn lle sy’n rhedeg y safle.  Mae hyn yn cynnwys tîm gofal a llesiant fydd yn cymryd gofal o’r bobl ifanc.  Byddwn yn cynnig cyngor i bobl am sut i sicrhau bod eu pebyll yn fwy diogel.

Bydd ardal loches are gael os yw pobl yn oer ac yn wlyb.  Mae hon wedi’i lleoli yn y ganolfan hamdden, drws nesaf i Ysgol Dyffryn Conwy. Mae palmant yn rhedeg rhwng Maes B a’r ganolfan.  Dylai unrhyw un sy’n poeni ffonio swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400.  Dylid cyfeirio unrhyw negeseuon ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk gan fod y cyfrif hwn yn cael ei fonitro’n barhaus. 

Mae desg gymorth ar gael ym Maes B a dylai trigolion y maes pebyll fynd yno am wybodaeth a chyngor.

Os oes gan bobl ifanc deulu yn y maes carafanau neu’n agos at yr Eisteddfod, rydym yn eu cynghori i symud atyn nhw.  Dylai trigolion y maes pebyll gysylltu gyda theulu cyn gynted â phosibl er mwyn cael eu cludo adref.

Bydd yr Eisteddfod hefyd yn darparu bwyd a diod ar gyfer y rheini sy’n cymryd lloches yn y ganolfan hamdden.

Beth yw’r trefniadau i bobl ifanc adael y maes pebyll?

Os ydynt yn bwriadu gyrru gartref, mae’n rhaid iddyn nhw sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn gyfreithlon iddyn nhw wneud hynny.  Ni ddylid gyrru os ydyn nhw’n dal i fod dan ddylanwad alcohol.  Os oes angen, byddwn yn eu helpu i adael y maes parcio, gan sicrhau fod diogelwch y bobl ifanc yn cael blaenoriaeth yn barhaus.

Bydd modd i drigolion y maes pebyll gael lloches yn y ganolfan hamdden drws nesaf i Ysgol Dyffryn Conwy. Bydd staff wedi’u hyfforddi ar gael drwy gydol y cyfnod hwn.

Os yw rhieni’n dod I gasglu pobl ifanc, beth yw’r trefniadau ar gyfer gwneud hyn?

Dylai rhieni wneud trefniadau I gasglu eu plant o’r ganolfan hamdden yn Llanrwst, ac nid ym Maes B.  Mae llefydd parcio ar gael yma, a dyma’r lle mwyaf diogel I gyfarfod.

A oes rhagor o wybodaeth teithio ar gyfer pobl ifanc sydd am adael y safle?

Bydd yr Eisteddfod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod pawb yn cyrraedd adref yn ddiogel.  Dylai unrhyw un sy’n dymuno dal trên ddal bws gwennol i’r Maes a dal bws i faes parcio Penloyn a fydd yn galw yng ngorsaf drenau Gogledd Llanrwst.

Mae trenau i Gyffordd Llandudno’n gadael Gogledd Llanrwst am 14:30, 15:31, 16:21, 17:30. 18:17, 19:03, 20:20, 20:57 a 23:00.

Gellir dal bws X19 hefyd i gyrraedd yr orsaf yng Nghyffordd Llandudno.  Mae’r bws yn gadael o’r tu allan i Faes yr Eisteddfod am 14:40, 15:40, 16:45, 17:25, 18:48, 19:40, 20:40, 21:55.  Mae gorsaf Cyffordd Llandudno’n un o brif orsafoedd y gogledd, a gellir ymuno â threnau i bob rhan o Gymru a thu hwnt yma.  Ewch i www.traveline.cymru am ragor o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus.

A fydd yr Eisteddfod yn trefnu ad-daliad i bawb?

Bydd yr Eisteddfod yn cyhoeddi manylion am hyn yn ystod yr wythnos nesaf.