Gwybodaeth

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau a Hyrwyddwr Gorau yng ngwobrau’r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni’n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen. Cynhelir Maes B ger pentref Bodedern eleni, rhwng dydd Mercher, 9fed o Awst tan ddydd Sul, 13eg o Awst.

A oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran?

Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i fynd i Maes B a’r Maes PeByll. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn am brawf o’ch oedran ar gyfer y tocynnau, felly cofiwch ddod ag ID gyda chi rhag ofn. Os na allwch chi ddangos ID pan ofynnir i chi, mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi adael y safle. Mae modd i unrhyw un o unrhyw oedran fynd i’r Eisteddfod ei hun. Ni chaniateir mynediad i unrhyw blentyn o dan 16 oed i arena Maes B neu’r maes Pebyll, hyd yn oed os yng nghwmni oedolyn.

HER 25

Byddwn yn gweithredu ac yn gorfodi polisi llym Her 25 ym Maes B. Os na allwch chi ddangos ID dilys pan ofynnir i chi, byddwn yn gofyn i chi adael y safle a dod yn ôl gyda’ch ID. Felly, os ydych chi’n ddigon lwcus i edrych yn 25 oed neu’n iau, cofiwch ddod â math o ID sy’n dderbyniol gyda chi. Ceir manylion pellach ar y mathau dilys o ID ar Validate UK. (https://validateuk.co.uk/ )

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:
– Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
– Pasbort dilys (dim llungopi). NI dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
– Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).

A yw pris gwersylla wedi’i gynnwys ym mhris fy nhocyn?

Ydy, mae pris gwersylla wedi’i gynnwys ym mhris tocyn tymor Maes B. Sylwer mai dim ond mynediad i’r gigs y cewch chi gyda thocynnau gigs Maes B.

Yr ŵyl:

Ble mae cael Map o’r Safle?

Bydd map o safle’r Eisteddfod yn cael ei gyhoeddi tua wythnos cyn yr ŵyl, a bydd ar gael am ddim pan fyddwch chi’n cyrraedd y safle.

Ble mae cael amserlen/gwybodaeth am yr artistiaid/rhaglen?

Bydd amseroedd llwyfan ar gael ar wefan Maes B yn ystod y misoedd nesaf, a byddant wedi’u cynnwys yn y pecyn a gewch chi pan fyddwch chi’n cyrraedd y safle.
Bydd rhaglen swyddogol yr Eisteddfod hefyd ar gael i chi ei phrynu o fis Gorffennaf ymlaen.

Teithio

Ceir: Dilynwch y cyfarwyddiadau a fydd ar gael ar-lein yn nes at y digwyddiad.
Tacsi: Bydd tacsis yn eich gollwng yn y lle penodol ar gyfer gollwng pobl.

Faint mae’n ei gostio i barcio car?

Mae lle i barcio ceir ar gael am ddim.

Gwersylla

Pryd fydd y maes peByll yn agor?

Bydd y maes peByll yn agor am 16.00 ar ddydd Gwener, 4ydd o Awst ac yn cau am 15.00 ar ddydd Sul, 13eg o Awst. Bydd yn rhaid i bob cerbyd adael y safle erbyn 3pm ar 13eg o Awst hefyd.

Sut mae cyrraedd y maes peByll?

Bydd yn rhaid i bawb sy’n gwersylla gofrestru ar ôl cyrraedd  swyddfa’r safle, lle byddan nhw’n cael band arddwrn.
Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i bobl sy’n gwersylla heb fand arddwrn dilys i adael.

Ga’ i ddod â cherbyd gwersylla neu garafán?

Na. Dim ond pebyll a ganiateir ar faes peByll Maes B.

Pan fydda’ i’n cyrraedd, ga’ i osod fy mhabell unrhyw le?

Bydd y stiwardiaid yn eich cyfeirio at y brif swyddfa i chi gael gwybod lle gallwch chi wersylla.

A oes angen i mi gyrraedd cyn amser penodol er mwyn gosod fy mhabell?

Bydd – bydd yn rhaid i chi gyrraedd cyn 10pm. Ni chaniateir gosod pebyll ar ôl 10pm.

Ble alla’ i barcio fy nghar?

Ni fyddwch yn cael dod â’ch car ar y maes peByll ei hun, ond bydd maes parcio swyddogol wrth ymyl y maes peByll.

Ga’ i ddod â fy alcohol fy hun?

I’r rhai sy’n 18+, cewch ddod â’ch alcohol eich hun (at ddefnydd personol yn y meysydd gwersylla), ond dim ond nifer rhesymol fesul unigolyn, e.e. un cas o gwrw yr un. Byddwn yn gofyn i chi adael unrhyw beth dros hyn y tu allan i’r digwyddiad neu mae’n bosib y byddwn yn eu cymryd oddi arnoch, ni fydd modd hawlio’r alcohol yn ôl. Bydd alcohol yn cael ei gymryd oddi wrth unrhyw berson sydd ddim yn 18+.

Ni ddychwelir unrhyw alcohol sydd yn cael ei gymryd oddi arnoch.

NI chaniateir i chi fynd ag alcohol i arena Maes B nac i brif faes yr Eisteddfod. Mae bariau trwyddedig ar gael i chi yno.

Cofiwch na chaniateir gwydrau ar y maes peByll, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn arllwys unrhyw beth rydych chi’n bwriadu ei ddod gyda chi yno i gynwysyddion plastig cyn i chi gyrraedd.

Cyffuriau a Chyffuriau Meddwol Cyfreithlon

Mae gan Maes B agwedd llym o ddim goddefgarwch ar draws safle’r ŵyl mewn perthynas â chyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau meddwol cyfreithlon. Ni chaniateir i chi ddod â chyffuriau meddwol anghyfreithlon na chyfreithlon o unrhyw fath i’r digwyddiad, ac ni chaniateir eu gwerthu ar feysydd yr ŵyl, a phetai unrhyw un yn cael ei ddal yn gwneud hynny, byddai’n gallu cael ei droi allan yn unol â’n proses ffurfiol a byddai’r heddlu’n cael gwybod am y digwyddiad.

A ganiateir llusernau papur, ffaglau, tân gwyllt, generaduron neu danau gwersyll?

Na, bydd unrhyw danau, ffaglau, tân gwyllt, ac ati, yn cael eu diffodd. FODD BYNNAG, bydd tân gwersyll swyddogol yn cael ei sefydlu a’i fonitro gan stiwardiaid Maes B.

Ga’ i ddod â stôf neu farbeciw bach i goginio bwyd?

Na, dim barbeciws na fflamau agored.

A fydd bwyd yn cael ei werthu ym Maes B?

Bydd – bydd stondin fwyd ar y safle a fydd ar agor o ddydd Sadwrn 5ed- ddydd Sul 13eg. Mi fydd brecwast a coffi ar gael yno hefyd.

A oes cawodydd ar y safle?

Oes, mae cawodydd ar gael ar gyfer y rhai sy’n gwersylla ym Maes B.

Os bydd swyddogion diogelwch yn cymryd rhywbeth oddi arna’i, beth ddylwn i ei wneud?

Os nad yw’n anghyfreithlon (mae hynny’n fater cwbl wahanol), gwnewch yn siŵr eich bod yn cael manylion adnabod ac enw’r swyddog diogelwch, ac efallai ewch gyda’r swyddog i’r man eiddo coll, lle gallwch gasglu eich eitem ar ddiwedd yr ŵyl neu dalu am gael ei anfon yn ôl atoch. Ni ddychwelir unrhyw alcohol sydd yn  cael ei gymryd oddi arnoch.

A oes loceri ar y safle?:

Oes, bydd nifer cyfyngedig o loceri bach ar gael.

A fydd rhywle i mi wefru fy ffôn ym Maes B?

Bydd – bydd mannau penodol yn swyddfa’r dderbynfa.

Ga’ i ddod â fy nghi/cath/cwningen/draig?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac anifeiliaid ar y safle, heblaw am gŵn tywys cofrestredig.

Ymwelwyr anabl.

Mae’n rhan o bolisi Maes B a’r Eisteddfod i fod yn ddigwyddiad cynhwysol lle mae croeso i bawb. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion a sicrhau bod y digwyddiad mor hwylus â phosib. Dylid nodi mai digwyddiad mewn cae yn yr awyr agored yw Maes B a’r Eisteddfod, ac o’r herwydd, mae’n bosib y bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei chael yn anodd symud o gwmpas mewn rhai rhannau o’r safle. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am drefniadau mynediad ar gyfer pobl anabl, rhowch wybod i ni.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Byw Bywyd er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i fwynhau dod i’r ŵyl. Mae stondin Byw Bywyd bob amser mor agos â phosib at y brif fynedfa i’r Maes, ac mae modd i chi logi cadeiriau olwyn a sgwteri yn ystod eich ymweliad yma.  Rydym yn argymell bod ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth hwn yn trefnu ymlaen llaw. Mae modd gwneud hyn drwy ffonio 01286 830 101.

Bydd toiled i bobl anabl ar y safle, gyda ramp er mwyn cael mynediad hwylus.

Dylai fod ramp ar gael er mwyn cael mynediad i unrhyw adeiladau.

Nid oes unrhyw lwyfan gwylio dynodedig ym Maes B, ond os ydych chi’n cael unrhyw broblem, rhowch wybod i aelod o staff Maes B, a fydd yn fodlon eich helpu i ganfod lle diogel ac addas i chi wylio’r digwyddiadau.

Os oes angen cymorth cynorthwyydd personol arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim. Cyn rhoi tocynnau i Gynorthwywyr Personol, bydd yn rhaid i ni gael un o’r mathau canlynol o dystiolaeth:

– Tudalen Flaen Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol (dim cyfradd benodol)

– Tudalen Flaen llythyr Lwfans Gweini (dim cyfradd benodol)

– Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)

– Cerdyn ID Cydnabyddedig ar gyfer Cŵn Cymorth

– Cerdyn Mynediad CredAbility

Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pawb yn mwynhau ymweld â’r Maes. Fodd bynnag, os byddwch chi’n cael unrhyw drafferthion, cysylltwch ag aelod o staff Maes B. Byddwn yn delio â’ch pryderon a bydd aelod o Dîm Rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib i drafod y mater.

Rhif ffôn Swyddfa’r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.

I gael manylion am hygyrchedd i ymwelwyr anabl ar gyfer y prif safle, ewch i brif wefan yr Eisteddfod: www.eisteddfod.org.uk

Beth yw dyddiadau Maes B  2018 a ble fydd yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr Ŵyl yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf, rhwng 8fed a 11eg Awst 2018. Bydd y safle yn cael ei gadarnhau yn fuan.