Cynhelir gigs Maes B eleni yn adeilad cyn gartref Profiad Dr Who, Bae Caerdydd, rhwng Awst 8—11. Lleolir y Maes PeByll eleni ar diroedd caeau chwareon Ysgol Fitzalan yn ardal Leckwith.

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau yng ngwobrau’r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni’n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen.

Gwybodaeth Gyffredinol

 • Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i fynd i Maes B a’r Maes PeByll. Byddwn yn gofyn am brawf o’ch oedran ar gyfer y tocynnau, felly cofiwch ddod ag ID gyda chi. Os na allwch chi ddangos ID pan ofynnir i chi, byddwn yn gofyn i chi adael y safle. Mae modd i unrhyw un o unrhyw oedran fynd i’r Eisteddfod ei hun. Ni chaniateir mynediad i unrhyw blentyn o dan 16 oed i arena Maes B neu’r maes Pebyll, hyd yn oed os yng nghwmni oedolyn.

  Her 25

  Byddwn yn gweithredu ac yn gorfodi polisi llym Her 25 ym Maes B. Os na allwch chi ddangos ID dilys pan ofynnir i chi, byddwn yn gofyn i chi adael y safle a dod yn ôl gyda’ch ID. Felly, os ydych chi’n ddigon lwcus i edrych yn 25 oed neu’n iau, cofiwch ddod â math o ID sy’n dderbyniol gyda chi. Ceir manylion pellach ar y mathau dilys o ID ar Validate UK.

  Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:
  – Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
  – Pasbort dilys (dim llungopi). Ni dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
  – Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).

 • A yw pris gwersylla wedi’i gynnwys ym mhris fy nhocyn?
  Ydy, mae pris gwersylla wedi’i gynnwys ym mhris tocyn cyfnod Maes B. Sylwer mai dim ond mynediad i’r gigs y cewch chi gyda thocynnau gigs Maes B.

  Ble mae cael amserlen/gwybodaeth am yr artistiaid/rhaglen?
  Mae gigs Maes B yn cychwyn am 21:00. Bydd amseroedd llwyfan ar gael ar wefan Maes B, a byddant wedi’u cynnwys yn y pecyn a gewch chi pan fyddwch chi’n cyrraedd y safle. Bydd rhaglen swyddogol yr Eisteddfod hefyd ar gael arlein ym Mehefin.

  Bysiau Gwennol
  Bydd gwasanaeth bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd i lawr i’r Maes ag yn ôl. Ar nosweithiau Maes B bydd y bws yma yn rhedeg tan 0300. Yn ystod y dydd gellid dal bws arferol o’r arosfa ar Lôn Leckwith.

 • Ble mae’r Maes PeByll?
  Lleolir y Maes PeByll eleni ar diroedd caeau chwaraeon Ysgol Fitzalan yn ardal Leckwith, côd post CF11 8DZ. 

  Pryd fydd y Maes PeByll yn agor?
  Bydd y Maes PeByll yn agor am 16.00 ar ddydd Gwener, 3ydd o Awst ac yn cau am 15.00 ar ddydd Sul, 12fed o Awst. Bydd swyddfa’r Maes PeByll ar agor yn ddyddiol 08.00 – 22.00 

  Ga’ i ddod â cherbyd gwersylla neu garafán?
  Na. Dim ond pebyll a ganiateir ar faes peByll Maes B.

  Pan fydda’ i’n cyrraedd, ga’ i osod fy mhabell unrhyw le?
  Bydd yn rhaid i bawb sy’n gwersylla gofrestru ar ôl cyrraedd swyddfa’r safle, lle byddan nhw’n cael band garddwrn. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i bobl sy’n gwersylla heb fand garddwrn dilys i adael. Bydd y stiwardiaid yn eich cyfeirio at y brif swyddfa i chi gael gwybod lle gallwch chi wersylla.

  A oes angen i mi gyrraedd cyn amser penodol er mwyn gosod fy mhabell?
  Bydd yn rhaid i chi gyrraedd cyn 10pm. Ni chaniateir gosod pebyll ar ôl 10pm.

  Ble alla’ i barcio fy nghar?
  Ni fyddwch yn cael dod â’ch car ar y Maes peByll ei hun, ond bydd parcio yn cael ei ddarparu ar y safle.

  Ga’ i ddod â fy alcohol fy hun?
  I’r rhai sy’n 18+, cewch ddod â’ch alcohol eich hun (at ddefnydd personol yn y meysydd gwersylla), ond dim ond nifer rhesymol fesul unigolyn, e.e. un cas o gwrw yr un. Byddwn yn gofyn i chi adael unrhyw beth dros hyn y tu allan i’r digwyddiad neu mae’n bosib y byddwn yn eu cymryd oddi arnoch, ni fydd modd hawlio’r alcohol yn ôl. Bydd alcohol yn cael ei gymryd oddi wrth unrhyw berson sydd ddim yn 18+. Ni ddychwelir unrhyw alcohol sydd yn cael ei gymryd oddi arnoch. Ni chaniateir i chi fynd ag alcohol i arena Maes B. Mae bariau trwyddedig ar gael i chi yno. Cofiwch na chaniateir gwydrau ar y maes peByll, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn arllwys unrhyw beth rydych chi’n bwriadu ei ddod gyda chi yno i gynwysyddion cyn i chi gyrraedd.

  Cyffuriau a Chyffuriau Meddwol Cyfreithlon
  Mae gan Maes B agwedd llym o ddim goddefgarwch ar draws safle’r ŵyl mewn perthynas â chyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau meddwol cyfreithlon. Ni chaniateir i chi ddod â chyffuriau meddwol anghyfreithlon na chyfreithlon o unrhyw fath i’r digwyddiad, ac ni chaniateir eu gwerthu ar feysydd yr ŵyl, a phetai unrhyw un yn cael ei ddal yn gwneud hynny, byddai’n gallu cael ei droi allan yn unol â’n proses ffurfiol a byddai’r heddlu’n cael gwybod am y digwyddiad.

  A ganiateir llusernau papur, ffaglau, tân gwyllt, generaduron neu danau gwersyll?
  Na, bydd unrhyw danau, ffaglau, tân gwyllt, ac ati, yn cael eu diffodd.

  Ga’ i ddod â stôf neu farbeciw bach i goginio bwyd?
  Na, dim barbeciws na fflamau agored.

  A fydd bwyd yn cael ei werthu ym Maes B?
  Bydd – bydd stondin fwyd ar y safle a fydd ar agor o ddydd Sadwrn 4ydd – ddydd Sul 12fed. Mi fydd brecwast ar gael yno hefyd.

  A oes cawodydd ar y safle?
  Oes, mae cawodydd ar gael ar gyfer y rhai sy’n gwersylla ym Maes B.

  Os bydd swyddogion diogelwch yn cymryd rhywbeth oddi arna’i, beth ddylwn i ei wneud?
  Os nad yw’n anghyfreithlon (mae hynny’n fater cwbl wahanol), gwnewch yn siŵr eich bod yn cael manylion adnabod ac enw’r swyddog diogelwch, ac efallai ewch gyda’r swyddog i’r man eiddo coll, lle gallwch gasglu eich eitem ar ddiwedd yr ŵyl neu dalu am gael ei anfon yn ôl atoch. Ni ddychwelir unrhyw alcohol sydd yn  cael ei gymryd oddi arnoch.

  A oes loceri ar y safle?
  Oes, bydd nifer cyfyngedig o loceri bach ar gael.

  A fydd rhywle i mi wefru fy ffôn ym Maes B?
  Bydd – bydd mannau penodol yn swyddfa’r dderbynfa. Yn ogystal, bydd gan ein noddwyr, Prifysgol Aberystwyth, babell Tipi ‘Dyma dy Le’ a lle i wefru ffonau symudol.

  Ga’ i ddod â fy nghi/cath/cwningen/draig?
  Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac anifeiliaid ar y safle, heblaw am gŵn tywys cofrestredig.

 • Mae’n rhan o bolisi Maes B a’r Eisteddfod i fod yn ddigwyddiad cynhwysol lle mae croeso i bawb. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion a sicrhau bod y digwyddiad mor hwylus â phosib. Dylid nodi mai digwyddiad mewn cae yn yr awyr agored yw Maes B a’r Eisteddfod, ac o’r herwydd, mae’n bosib y bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei chael yn anodd symud o gwmpas mewn rhai rhannau o’r safle. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am drefniadau mynediad ar gyfer pobl anabl, rhowch wybod i ni o flaen llaw.

  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Byw Bywyd er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i fwynhau dod i’r ŵyl. Rydym yn argymell bod ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth hwn yn trefnu ymlaen llaw. Mae modd gwneud hyn drwy ffonio 01286 830 101.

  Bydd toiled i bobl anabl ar y safle, gyda ramp er mwyn cael mynediad hwylus.

  Dylai fod ramp ar gael er mwyn cael mynediad i unrhyw adeiladau.

  Nid oes unrhyw lwyfan gwylio dynodedig ym Maes B, ond os ydych chi’n cael unrhyw broblem, rhowch wybod i aelod o staff Maes B, a fydd yn fodlon eich helpu i ganfod lle diogel ac addas i chi wylio’r digwyddiadau.

  Os oes angen cymorth cynorthwyydd personol arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim. Cyn rhoi tocynnau i Gynorthwywyr Personol, bydd yn rhaid i ni gael un o’r mathau canlynol o dystiolaeth:

  – Tudalen Flaen Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol (dim cyfradd benodol)
  – Tudalen Flaen llythyr Lwfans Gweini (dim cyfradd benodol)
  – Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)
  – Cerdyn ID Cydnabyddedig ar gyfer Cŵn Cymorth
  – Cerdyn Mynediad CredAbility

  Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pawb yn mwynhau ymweld â’r Maes. Fodd bynnag, os byddwch chi’n cael unrhyw drafferthion, cysylltwch ag aelod o staff Maes B. Byddwn yn delio â’ch pryderon a bydd aelod o Dîm Rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib i drafod y mater.

  Rhif ffôn Swyddfa’r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk .

  I gael manylion am hygyrchedd i ymwelwyr anabl ar gyfer y prif safle, ewch i brif wefan yr Eisteddfod: www.eisteddfod.cymru

 • Mae gofal a lles mynychwyr Maes B yn hollbwysig i’r trefnwyr, ac eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd ar y Maes peByll.

  Byddwn yn cynnig gwasanaeth bugeilio stryd a gwasanaeth St John’s Cymru yn Maes B ac yn y Maes PeByll a gan gyfuno gyda’r hyn a gynigir gan ein staff ni, byddwn yn sicrhau bod lles a gofal ein mynychwyr yn cael blaenoriaeth.

  Bydd y Cavavan a Canna Deli o Gaerdydd yn gyfrifol am y bwyd yn ystod yr wythnos.

Lleihau Trosedd a Diogelwch Personol

 • Mae’r Eisteddfod a Maes B yn ŵyl fawr a heddychlon, ond mae rhywfaint o droseddu yn digwydd yn anffodus.

  Lladrata yw’r drosedd fwyaf cyffredin, a gall hyn fod yn lladrad oddi arnoch chi yn bersonol neu o bebyll. Darperir cyfleusterau cloi eiddo, ac mae staff diogelwch a stiwardiaid yn gofalu am y safle a defnyddir camerâu cylch cyfyng – ar y safle ac oddi ar y safle – er mwyn atal trosedd.

  Gallwch helpu chi eich hun drwy ddilyn y cyngor isod. Peidiwch â gadael i droseddwyr ddifetha eich mwynhad drwy gyflawni trosedd yn eich erbyn chi neu eich ffrindiau.

 • Gwagiwch a chlowch eich cerbydau. Gadewch y blwch menig ar agor ac yn amlwg yn wag. Ewch ag unrhyw beth gwerthfawr gyda chi a gwnewch yn siŵr nad oes marciau ymlynu crwn ar y ffenest i ddangos bod ‘Satnav’ wedi cael ei osod yno. Mae lladron yn edrych am y marciau crwn hyn i asesu a yw hi werth torri i mewn, yn y gobaith bod eich Satnav yn dal yn y cerbyd. Ewch â’r Satnav oddi yno gyda chi a defnyddiwch un o’r cypyrddau ar y safle i’w gadw’n ddiogel.

  Dewch â dim ond yr hyn y gallwch fforddio ei golli gyda chi.

  Gosodwch eich pabell wrth ymyl un eich ffrindiau, a gwnewch ffrindiau gyda’ch cymdogion. Cadwch olwg ar eiddo eich gilydd.

  Marciwch eich eiddo: rhowch label clir ar eich eiddo (gan gynnwys eich pabell) gyda’ch cod post. Bydd rhoi marc amlwg na ellir ei ddileu yn cynyddu’r siawns i’ch eiddo gael ei ddychwelyd os deuir o hyd iddo. Cysylltwch rif ffôn a chyfeiriad ffrind i’ch allweddi. Defnyddiwch y mannau cloi diogel ar y safle (codir tâl) ar gyfer eich eitemau gwerthfawr a’ch eiddo personol arall.

  Os ydych yn dod i’r Eisteddfod neu i Maes B ar gefn beic fe fydd man lle y gallwch gloi eich beic ar y safle.

  Ewch ag unrhyw eitemau gwerthfawr – gan gynnwys meddyginiaethau ar bresgripsiwn – gyda chi pan fyddwch yn gadael eich pabell: gwnewch yn siŵr eu bod nhw gyda chi neu gallwch eu cadw yn y mannau cloi diogel. Cofrestrwch eich eiddo cyn i chi fynd ar gronfa ddata genedlaethol rad ac am ddim o’r enw www.immobilise.com

  Er mwyn gwneud pethau’n anodd i ladron, gadewch eich pabell yn anniben fel nad oes bag amlwg i’w fachu yn sydyn.

 • Er mwyn ceisio sicrhau nad oes lladradau yn digwydd gyda’r nos, rhowch eich waled/pwrs/ffôn, i mewn yn eich sach cysgu gyda chi tra eich bod yn cysgu.

  Ni fydd cadw eich bag llaw neu eich ffôn wrth ymyl eich gobennydd yn eich atal rhag dioddef lladrad posib. Rhowch nhw y tu mewn i’ch sach cysgu tra eich bod yn cysgu.

  Peidiwch â gadael eich waled/ffôn/arian parod ym mhocedi eich trowsus neu eich siorts, gan fod y rhain yn cael eu bachu gan leidr sy’n cymryd yn ganiataol eich bod wedi eu gadael yno! Rhowch nhw y tu mewn i’ch sach cysgu gyda chi.

  Mae rhai pebyll yn caniatáu i chi symud y sip y naill ffordd a’r llall. Os yw sip y babell wedi cael ei gau i lawr yr unig beth sydd raid i leidr ei wneud yw agor y sip ychydig o’r ffordd a gall gyrraedd yn hawdd i mewn i waelod eich pabell. Gallant hefyd fod ar eu cwrcwd ac allan o’r golwg. Os ydych wedi cau’r sip I FYNY ni all lleidr estyn i mewn mor hawdd, ac efallai y bydd raid iddo aros ar ei draed a bod yn haws ei weld.

  Byddwch yn ddyfeisgar wrth guddio eich eitemau gwerthfawr pan fyddwch yn cysgu: efallai na fyddwch yn clywed rhywun yn dod i mewn i’ch pabell, felly cadwch eitemau gwerthfawr a symiau o arian ar wahân a’u cuddio mewn gwahanol lefydd yn eich pabell, neu’n well byth, rhowch nhw yn eich sach cysgu gyda chi.

  Os ydych chi’n meddwl y byddwch wedi anghofio ymhle yr ydych wedi gosod eich pabell, tynnwch lun o’r ardal ac unrhyw nodweddion anarferol gerllaw ar eich ffôn symudol fel y gallwch weld beth sy’n edrych yn gyfarwydd.

 • Gwnewch nodyn o’r rhif IMEI ar gyfer unrhyw ffonau symudol sydd gennych. Gallwch weld beth yw hwn drwy bwyso *#06# ar eich ffôn. Bydd hyn yn galluogi i’ch darparwr gwasanaeth ganslo’r darn llaw a sicrhau nad yw’n dda i ddim i neb arall sy’n ei ddefnyddio os caiff ei ddwyn.

  Os oes gennych chi ffôn clyfar, ysgogwch yr ap ‘find my phone’ neu rywbeth tebyg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi unrhyw enwau defnyddiwr neu gyfrineiriau.

  Rhestrwch ychydig o gysylltiadau fel rhai I.C.E. (In Case of Emergency) ar eich ffôn symudol, fel y bydd y gwasanaethau brys, os daw i’r gwaethaf, yn gallu cysylltu â’ch teulu – gall hefyd olygu y gallwn gael y ffôn yn ôl i chi. (Rhifau ffôn rhieni ac aelodau eraill o’r teulu neu ffrindiau agos ddylai’r rhifau ICE fod).

 • Mae trefnu man cyfarfod gyda’ch ffrindiau rhag ofn i chi gael eich gwahanu yn hanfodol gan na ellir dibynnu ar gael signal ffôn ac mae’n hawdd methu galwadau ffôn oherwydd lefelau sŵn. Trefnwch fannau cyfarfod ar gyfer ardaloedd gwahanol fel y gallwch chi i gyd ddod at eich gilydd yn gyflym ac yn hawdd.

  Peidiwch â mynd i lefydd eraill gyda phobl nad ydych yn eu hadnabod. Os ydych wedi cael ffrae gyda’ch ffrindiau neu’n teimlo’n simsan neu’n emosiynol oherwydd gormod o rywbeth – siaradwch ag aelod o staff – maen nhw yno i’ch helpu chi!

  Peidiwch â Chroesi’r Llinell – Don’t Cross The Line – edrychwch ar www.dontcrosstheline.co.uk am wybodaeth.

  Arhoswch gyda ffrindiau neu bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt: yn anffodus, mewn unrhyw fan lle mae nifer fawr o bobl yn ymgasglu mae nifer fechan o bobl yn dod yno i fanteisio ar bobl eraill. Rydych yn darged llawer llai amlwg ac agored i niwed fel grŵp nag ar eich pen eich hun.

  Dylech osgoi mannau tywyll a manteisio ar y golau ychwanegol ar hyd ffyrdd agored ac yn y meysydd parcio.

  Peidiwch â herio pobl sy’n edrych drwy bebyll – dywedwch wrth staff yr Eisteddfod neu’r Heddlu amdanynt. Mae stiwardiaid y maes pebyll yno er mwyn i chi adrodd am ymddygiad amheus ac FE FYDD drwgweithredwyr yn cael eu hel oddi ar y safle.

  Rhowch wybod i stiwardiaid am unrhyw un sy’n ymddwyn yn amheus neu’n ymosodol.

  ’Da ni’n gwybod y byddwch am gael diod neu ddau, ond dylech ystyried y gall yfed yn ormodol eich gadael yn agored i niwed, felly, fel ffrindiau, DYLECH ofalu am eich gilydd. Os ydych yn digwydd cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau a’ch bod yn teimlo ormod ar goll i gwrdd â nhw yn eich man cyfarfod, a’ch bod yn teimlo’n simsan oherwydd diod, siaradwch â stiward a all eich helpu yn hytrach na phobl ddiarth.

  Rydym yn cefnogi ymgyrch ‘Safer Spaces at Festivals’ AIF Uk.  Mae’r ymgyrch yn codi ymwybyddiaeth am drais rhywiol mewn gwyliau – ac i ledaenu rhai negeseuon allweddol o ran “rhoi caniatâd” a chymryd agwedd “dim goddefgarwch” tuag at bob math o ymosodiad rhywiol. Gallwch ddarllen mwy yma https://aiforg.com/initiatives/saferspacesatfestivals/

   

 • Peidiwch â chadw eich arian a’ch eitemau gwerthfawr yn yr un lle: rhowch nhw mewn pocedi gwahanol.

  Gwisgwch eich band arddwrn bob amser.

  Dim ond y cardiau credyd sydd eu hangen arnoch y dylech eu cario gyda chi.

  Gwnewch nodyn o rif eich cerdyn credyd a’i adael adref, yn ogystal â’r rhif i’w ffonio os ydych yn digwydd eu colli (fe fydd gwybodaeth am rifau ffôn ar gyfer cardiau credyd sydd ar goll ar gael yn y Mannau Gwybodaeth).

  Os ydych am ddefnyddio bag llaw, ystyriwch fag llaw sy’n mynd ar draws eich corff lle mae prif ran y bag yn cael ei wisgo ar y tu blaen, a gyda’r fflap yn erbyn eich corff, a chofiwch gau’r sip!

 • Yn syml, peidiwch â dod â nhw. Os cewch eich dal gyda chyffuriau yn eich meddiant, allan â chi. Os bydd llawer o gyffuriau yn eich meddiant mae’n bosibl hefyd y byddwch yn cael euogfarn, ac wrth gwrs – fydd gwyliau i Unol Daleithiau America allan ohoni oherwydd fe fydd posibilrwydd cryf na chewch chi fynediad i’r wlad os oes gennych euogfarn yn ymwneud â chyffuriau.

  Dim Goddefgarwch
  Bydd polisi dim goddefgarwch o ran bod â chyffuriau dan reolaeth yn eich meddiant. `Da chi wedi cael eich rhybuddio – os cewch eich dal yn dod â chyffuriau i’r Eisteddfod neu Maes B neu os ydych yn anwybyddu’r biniau amnest yna mae’n bosibl:

  – y cewch eich arestio
  – y cewch gofnod troseddol
  – y cewch eich hel oddi ar y safle

  Peidiwch â dod â chyffuriau i Maes B a’r Eisteddfod, neu byddwch yn barod am y canlyniadau