Newidiadau i safle Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 yn sgîl pryderon diogelwch

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod newidiadau i safle’r maes yn Llanrwst, Sir Conwy, yn cael eu cynllunio ar ôl derbyn adroddiadau technegol sy’n codi pryderon iechyd a diogelwch am rannau ohono.

Mae’r adroddiadau yn manylu ar risgiau llifogydd ar y safle a daeth hi’n amlwg na ellir yswirio’r Eisteddfod ar sail y cynlluniau presennol.
O ganlyniad, dros y dyddiau diwethaf fe benderfynodd Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod y bydd y cynlluniau yn cael eu haddasu – gan ategu bod iechyd a diogelwch yn flaenoriaeth bennaf wrth gynllunio’r safle a’i adnoddau.

Mae camau nawr yn cael eu cymryd i geisio sicrhau datrysiad wrth ail-lunio cynlluniau ar gyfer y safle a thir cyfagos. Dyma’r opsiwn a ffefrir gan yr Eisteddfod er mwyn sicrhau na fydd angen dewis safle newydd sbon i Brifwyl 2019.
Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses:

“Mae cynllun ar waith gennym i addasu’r paratoadau sydd wedi’u gwneud hyd yma o ran y safle. Mi fyddwn yn parhau i drafod gyda rhanddeiliaid arbenigol a lleol er mwyn rhoi datrysiad yn ei le mor fuan ag sy’n bosib.

“Fe wnawn barhau i gynnal trafodaethau cyson er mwyn bod modd cytuno ar gynlluniau y gellid eu hyswirio. Ar hyn o bryd, dyw hynny ddim yn bosib o ganlyniad i’r pryderon diogelwch sy’n ymwneud â’r afon gyfagos ac effeithiau dŵr ar y tir mewn rhannau o’r safle. Felly fe fyddwn yn ail-lunio’n cynlluniau presennol ac ystyried opsiynau i ddefnyddio tiroedd eraill sy’n ffinio ar y safle.

“Rydym yn obeithiol bod modd datrys y problemau drwy wneud hynny, ond os bydd angen, fe fyddwn yn edrych y tu hwnt i’r safle sydd gennym ar gyfer datrysiad. Fe allai hynny olygu gorfod symud prif safle’r Maes, ond rydym yn gweithio’n galed i osgoi hynny wrth reswm.

“Dydi cyflwyno newidiadau i safle’r Eisteddfod ddim yn gam y byddwn yn dymuno ei gymryd mor hwyr yn y broses drefnu wrth gwrs. Ond gan fod pryderon iechyd a diogelwch yn parhau mor gryf, mae’n gam hanfodol.

“Rydym yn gwbl benderfynol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 yn un hynod lwyddiannus i bobl leol ac i’r holl ymwelwyr sy’n dod i’r ardal.”