GOHIRIO EISTEDDFOD CEREDIGION

Yn anffodus, rhaid oedd i ni gymryd y penderfyniad anodd iawn i symud Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i haf 2021.  Er nad yw’r ŵyl ei hun yn cael ei chynnal am bedwar mis arall, roedd yn rhaid ystyried y cyfnod adeiladu ar y maes ynghyd â’r cyfyngiadau ar bobl yn dod at ei gilydd, a’r effaith y byddai hyn wedi’i gael ar ein cystadlaethau a’n perfformiadau a chyngherddau.
 
Mae sicrhau diogelwch ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, cyflenwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, ac felly rydym yn gohirio’r Eisteddfod am flwyddyn.
 
Rydym ni, fel chi, yn siomedig na fyddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni.
 
Diolch o galon ichi eto am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd yma, ry’n ni wir yn ei werthfawrogi.
Cofiwch, gohirio yw hyn – nid canslo – ac edrychwn i gyd ymlaen am Eisteddfod wych yn Nhregaron y flwyddyn nesaf!
 
Cadwch yn ddiolgel ac yn iach bawb a chofion atoch i gyd x
 
 
 
 

POSTPONING THE CEREDIGION EISTEDDFOD

Unfortunately, we’ve had to take the very difficult decision to postpone the Ceredigion National Eisteddfod to the summer of 2021. Although the festival itself is not being held for another four months, the construction phase had to be considered as well as the restrictions on people coming together, and the impact this would have on our competitions, performances and concerts.
 
Ensuring the safety of our volunteers, supporters, visitors, competitors, suppliers, artists and staff is of paramount importance to us, so we are postponing the Eisteddfod for a year.
 
We, like you, are disappointed that we will not be hosting the Eisteddfod this year.
Thank you again for your support during this difficult time, we really appreciate it.
 
Remember, this is a postponement – not a cancellation – and we all look forward to a great Eisteddfod in Tregaron next year!
 
Stay safe and healthy everyone and best wishes to you all x